PROMT Master NMT 22 Multilingual, zeitlich uneingeschränkt

Neuronale maschinelle Übersetzung lokal und diskret auf Ihrem PC. Für Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch und Chinesisch. Diese Übersetzungstechnologie ermöglicht eine genauere und natürlich klingende Textübersetzung. Für Windows 7, 8 und 10 (nur 64-Bit-Versionen). WICHTIG - Für Privatanwender. Kann nicht in einer Domänenumgebung eines Unternehmensnetzwerkes verwendet werden.

-vthysq-nj_hfpujdjhybr110
10-gfhfvtnhbxtcrfz uheggf kb100100%-ysq gjukjnbntkm1000109-uhflecyfz ,kj[jdcrfz cntyrf
1111-ktnybt dfhbfwbb utjvfuybnyjuj gjkz11-ktnybt dfhbfwbb rjcvbxtcrb[ kextq11-ktnybq gthbjl11-ktnybq wbrk cjkytxyjq frnbdyjcnb
1213141516
1718180-uhflecyfz ,kj[jdcrfz cntyrf180-uhflecysq ljvty19
220212222-uhflecyjt ufkj
22-ktnybq cjkytxysq wbrk232427-lytdyfz gthbjlbxyjcnm27-lytdyst dfhbfwbb utjvfuybnyjuj gjkz
27-lytdyst dfhbfwbb rjcvbxtcrb[ kextq3303004
4 gb cxtnxbr4042 vxx. d fvvjhtt: atjljh, rjycnfynby, rfkkbcn, atjabk b ghjxbt c ybvb46-uhflecyjt ufkj5
5-ajcajhb,jpbk-1-gbhjajcajhcbyntnfpf5-ae5052236
6077071-uhflecyfz cntyrf ,kj[f8
8099090-uhflecyfz cntyrf ,kj[f90-uhflecyjt dhv,
90-uhflecysq cby[hjybpva dktxtn ba-fvbkublhjrjhbxysq fkmltubla-fvbkublhjrjhbxysq cgbhna-fvbkrjhbxysq fkmltubl
a-fvbkrjhbxysq cgbhna-utrcbkrjhbxysq fkmltubla-utgnbk-g-,enbhjkfrnjya-bpjvtnbkbjyjyA-rktnrf
A-rktnrbA-vtnbkublhjrjhbxysq fkmltubla-vtnbkrjhbxysq fkmltubla-vtnbkrjhbxysq cgbhnA-j,hfpyfz vjynf;yfz vfxnf
A-cfqnA-exfcnjra-'nbkrjhbxysq fkmltublABO-fynbutysAC-'ktvtyn
ActiveX-rkbtynActiveX-cthdthAI-gjkysqAlu-gjdnjhAlu-gjcktljdfntkmyjcnm
Alu-ctvtqcndjARJ-fh[bdAVL-lthtdjb-ltrfkbk-fwtnfnB-lthtdj
B-rktnrfB-rktnrf gfvznbB-rktnrf-ghtlitcndtyybrB-rktnjxyfz fynbutyyfz ltnthvbyfynfB-rktnjxyfz ub,hbljvf
B-rktnjxyjt fynbntkjB-rktnjxysq fynbutyysq atyjnbgB-rktnjxysq lbaathtywbhjdjxysq fynbutyB-rktnjxysq kbvajrbyB-rktnjxysq cnbvekbhe.obq afrnjh
B-rktnjxysq ntytdjq atyjnbgB-rktnjxysq atyjnbgB-rktnjxysq 'gbnjgB-rktnjxysq zlthysq afrnjhB-kbvajrby
B-kbvajwbnC-lbfgfpjyC-ljvtyC-rjywtdfz fvbyjrbckjnfC-vtqjp
C-vbnjpC-j,kfcnmC-j,hfpysq bpvthbntkmysq ghb,jhC-htfrnbdysq ,tkjrC-ctuvtyn
C++-ghjuhfvvfCa-cdzpsdf.obq ,tkjrCAM-vtnf,jkbpvCAM-hfcntybtCO2-kfpth
COFF-pfgbcmCOM-j,]trnConA-ceghtccjhCP bydfhbfynyjcnmCP-pfghtotyysq hfcgfl
CP-bydfhbfynyjt dpfbvjltqcndbtCP-bydfhbfynysq hfcgflCP-ytxtnysq hfcgflCPT bydfhbfynyjcnmCr-kjrec
Cro-,tkjrcvtifyysqcvtibdfybtD-fkujhbnvd-djkyjdfz cdth[ghjdjlbvjcnm
D-uk.rjpfD-rfyfkD-vthyfz cegthcbvvtnhbzD-j,hfpyjt rjkmwjD-j,hfpyjt abrcbhe.ott rjkmwj
D-gtnkzD-ctuvtyn utyfD-nhbuuthD-ibyfDAF-afrnjh
DAO-j,vty gjkzvb pfgbctqDEAE-wtkk.kjpfDLL-hfcibhtybtdrag-and-drop-bcnjxybrdrag-and-drop-ghbtvybr
DRIB-fyfkbpDs-'ktvtynE-hjptnrjj,hfpe.ofz rktnrfE-hjrE-hjr fyfkbp
e-ctnb d rjvgfrnf[EA-hjptnrjj,hfpe.ofz rktnrfEA-hjrEA-hjr fyfkbpEAC-hjptnrjj,hfpe.ofz rktnrf
EAC-hjrEAC-hjr fyfkbpECHO-dbhecyst ,jktpybESC-gjcktljdfntkmyjcnmF rjhjyf
F-dtkbxbyff-rj'aabwbtynF-gjkjdjq afrnjhF-ghbv gjkjdjq afrnjhF-ghbv afrnjh
F-hfcghtltktybtF-hfcctzybtF-abv,hbbF-wtynhf-xbckj
Fab-j,kfcnmFab-ahfuvtynFB-ctvtqcndjFB-'ktvtynFc ahfuvtyn
Fc-j,kfcnmFc-jgjchtljdfyysq bvveyysq rkbhtycFc-ahfuvtynFL-gjhnFORTRAN-ghjuhfvvf
G-frnbyG-rktnjxyfz ,jktpymG-rjlG-ajhvfH-fynbutys
h-rj,jhlfynyjt vyjujj,hfpbtH-ntjhtvfH-ntjhtvf ,jkmwvfyfH-afrnjhHLA-rjvgktrc
HLA-cbcntvfHLA-atyjnbgHM-kjrecHTML-afqkhv-exfcnjr
i-j,kfcnmI-j,hfpysq erfpfntkmI-afrnjhI-abkmnhIa-cgtwbabxtcrbq [tkgthysq afrnjh
IBM-cjdvtcnbvfz 'dvIi-wtgminline-afqkIP-flhtcIP-ltqnfuhfvvf
IP-vfhihenbpfnjhIR-utyIr-utyIr-kjrecIr-j,kfcnm
ISO-afqkj-j-cdzpmJ-j,hfpysq dcgktcrJ-j,hfpysq dsdjlJ-gtgnbl
J-ctuvtyn utyfJa-fynbutysjK-cdzpmJK-nhbuuthk-rhfnyj dshj;ltyyjt cj,cndtyyjt pyfxtybt
k-rhfnyj ghjtrnbdysqk-rhfnyj nhfypbnbdysqk-rhfnyjt hfcibhtybtk-vthysq gjkblbcrK-j,jkjxrf
k-ghjnz;tybtK-htfrnbdfwbzk-njxtxysq fkmnthyfycK-afrnjhL rjhjyf
l-flbxtcrbql-flbxtcrjt ghtlcnfdktybtl-pyfxtybtL-j,jkjxrfL-j,hfpyfz ujkjdrf
L-j,hfpysq cnth;tyml-gjluheggfL-gjhnL-ckf,fz c[jlbvjcnmL-ajhvf
LC-utythfnjhLC-c[tvfLeu-'yrtafkbyLK-cdzpmlock-,fqns
LS-cdzpmLTR-gjcktljdfntkmyjcnmLU-afrnjhbpfwbzm-flbxtcrfz njgjkjubzm-ljktdfz buhf
M-j,jkjxrfm-hfphzlysq cxtnxbrm-ctrnjhbfkmyfz ajhvfm-ajnjyysq ghjwtccm-zhecyjt lthtdj
MAR-kjrecMet-'yrtafkbyMHC-fynbutysMIME-rjlbhjdfybtMS-nhbuuth
n-i-p-o-'ktvtynn-n-gtht[jln-p-n-nhfypbcnjhn-P-utnthjgtht[jln-flbxtcrbq fdnjvfn
n-flbxtcrjt ghtlcnfdktybtn-flbxtcrjt xbckjN-flhtcyfz rjvfylfN-fhyfz jgthfwbzn-fhyfz jgthfwbz
n-fhyfz ajhvfn-fhyfz aeyrwbzn-fhyjt lthtdjn-fhyjt jnyjitybtN-fhysq
N-fhysq rjln-fhysq ghtlbrfnN-fwtnbkvehfvblfpfN-fwtnbk'nfyjkfvbyN-,fqnjdjt ckjdj
n-,fqnjdsq htubcnhn-,kjxysq rfvrjhlthn-dfktynyfz dthibyfn-dfhbfynyfz fkmnthyfnbdfN-dfhbfynyjt ghjuhfvvbhjdfybt
n-dthibyysq uhfan-djkjrjyysq jgnjrf,tkmN-d[jljdsq dtynbkmN-ufktnysq gthtrk.xfntkmn-utythfnjhyfz uheggf
n-utgnfyjdfz rbckjnfN-uytpljdfz j,]tlbybntkmyfz gkfnfN-uytpljdjq ,kjrN-uytpljdjq rfhrfcN-uytpljdjq rjhgec
n-uj gjhzlrf vfkjcnbn-ujkjdjxyfz ltrfn-ujkjdjxysq dbltjvfuybnjajyN-uhfvvfn-uhfyyfz buhfkmyfz rjcnm
n-uhfyybrn-uhfyyst buhfkmyst rjcnbn-uhfyysqn-uhfyysq eujkN-uheggjdfz rjyabuehfwbz
n-ldbufntkmysq ghbdjlN-ltrflysq cxtnxbrn-lbfgfpjyysq abkmnhn-lbcrjdsq xtqyl;thn-ljkmysq uhfa
n-ljhj;txyfz gthajktynfn-ljhj;txysq vfuybnjajyN-lefynysq bpj[hjyysq wbrkjnhjyn-pf[jlysq cntkkfhfnjhn-pf[jlysq xthdzr
N-pdtyyfz vjltkmn-pdtyysq ayxN-pyfxyfz kjubrfn-pyfxyfz kjubrfn-pyfxyjt jnj,hf;tybt
n-pyfxyjt wtkjt xbckjn-pyfxyjt xbckjN-pyfxysqn-pyfxysqN-pyfxysq bylbrfnjh
N-q rjhtymn-q gjhzljrn-rfn-rf,tkmysq rjhhtrnjhn-rfyfkmyfz lav-cbcntvf
n-rfyfkmyfz ktynfN-rfyfkmyfz gthtlf.ofz vfnhbwfn-rfyfkmyfz ctqcvjhfpdtljxyfz cnfywbzn-rfyfkmyfz cbcntvf gthtlfxbn-rfyfkmyfz cbcntvf cdzpb
N-rfyfkmysqn-rfyfkmysq flfgnthn-rfyfkmysq rjln-rfyfkmysq rjynhjkkth-hfcibhbntkmn-rfyfkmysq rjabltr
n-rfyfkmysq rhjccjdthN-rfyfkmysq vekmnbgktrcjhn-rfyfkmysq gjhnn-rfyfkmysq hflbjntktajyn-rfyfkmysq htcbdth
n-rfyfkmysq cnbvekznjhN-rfyfkmysq cevvfnjhn-rfyfkmysq ecbkbntkmn-rfyfkmysq 'abhysq cthdthn-rfcrflysq ecbkbntkm
n-rdflhfynysq evyj;bntkmN-rkfdbiyfz gfytkmn-ryjgjxyfz gfytkmn-rjkjyyfz gthajrfhnfn-rjvgktrnysq gthtlfnxbr
n-rjvgktrnysq nd-gthtlfnxbrn-rjvgjytynysq dtrnjhN-rjydtqthysq ghjwtccjhN-rjynfrnyjt uytpljN-rjynfrnysq hfp]tv
n-rjynehysq gjkjcjdjq abkmnhN-rjywtdfz fvbyjrbckjnfN-rjywtdfz dfhbf,tkmyjcnmn-rhfnyfz bnthfwbzn-rhfnyfz vjlekmyfz bp,snjxyjcnm
n-rhfnyfz yflcnhjqrfn-rhfnyfz gjcktljdfntkmyjcnmn-rhfnyfz htgkbrfn-rhfnyfz cdthnrfn-rhfnyfz cbvvtnhbz
n-rhfnyfz cevvfn-rhfnyfz njxrfn-rhfnyj dshj;ltyysqn-rhfnyj uhflebhjdfyysqn-rhfnyj uhflebhjdfyysq vjlekm
n-rhfnyj lbaathtywbhetvfzn-rhfnyj lbaathtywbhetvsqn-rhfnyj gthbjlbxtcrfz aeyrwbzn-rhfnyj gthbjlbxtcrbqn-rhfnyj nhfypbnbdyfz uheggf
n-rhfnyjt dshj;ltybtn-rhfnyjt vjlekmyjt htpthdbhjdfybtn-rhfnyjt gjrhsnbtn-rhfnyjt ghjbpdtltybtn-rhfnyjt hfpytctybt
n-rhfnyjt c;fnbtn-rhfnyjt cj,cndtyyjt pyfxtybtn-rhfnyjt cjdgfltybtn-rhfnyjt nhfycwtyltynyjt hfcibhtybtN-rhfnyjt xthtljdfybt
N-rhfnyst dsxbcktybzN-rhfnysqn-rhfnysqn-rhfnysq lbaathtywbfkN-rhfnysq byntuhfk
n-rhfnysq byntuhfkn-rhfnysq rjvgnjy-'aatrnn-rhfnysq rjhtymn-rhfnysq gjdjhjnn-rhfnysq gjk.c
n-rhfnysq hjln-rhfnysq eptkN-re,n-ktgtcnrjdsqn-kbytqyfz aeyrwbz
n-kbytqysq lbyfvbxtcrbq abkmnhn-kbcnyjt yfrhsdf.ott jnj,hf;tybtn-kbcnyjt gjrhsdf.ott vyjujj,hfpbtn-kextdfz ujkjdrfn-kextdfz lbahfrwbz
n-kextdfz kfpthyfz ujkjdrfn-kextdjt cj,snbtn-vfckzysq fyublhblN-vtuf,fqnysq lbcrN-vth
n-vthyfz utjvtnhbzn-vthyfz ujvjkjubzn-vthyfz uhfybwfn-vthyfz uhfymn-vthyfz uheggf
n-vthyfz pvtzn-vthyfz rktnrfn-vthyfz rjuhfybwfN-vthyfz vfnhbwfn-vthyfz vthf
n-vthyfz j,kfcnmn-vthyfz gkjcrjcnmn-vthyfz htuekzhbpfwbzn-vthyfz cdzpyjcnmn-vthyfz cnfnbcnbrf
n-vthyfz ce,fkut,hfn-vthyfz cathfn-vthyjt dtrnjhyjt hfcckjtybtn-vthyjt lthtdjn-vthyjt byntuhbhjdfybt
n-vthyjt rjhfcghtltktybtn-vthyjt vyjujj,hfpbtn-vthyjt yjhvbhjdfybtn-vthyjt gjlvyjujj,hfpbtN-vthyjt ghjcnhfycndj
n-vthyjt ghjcnhfycndjn-vthyjt gctdljvyjujj,hfpbtN-vthyjt hfcghtltktybtn-vthyjt hfcghtltktybtn-vthyjt hfcckjtybt
n-vthyjt cjjndtncndbtn-vthyjt ntkjn-vthyst cjnsN-vthysqn-vthysq dtrnjh
n-vthysq utythfnjhn-vthysq ujvjkjubxtcrbq rkfccn-vthysq pjynbrn-vthysq rjvgktrcn-vthysq rjyec
n-vthysq rjwbrkN-vthysq vfccbdn-vthysq vyjujuhfyybrn-vthysq j,]trnn-vthysq jrnf'lh
n-vthysq jhnfynn-vthysq jcnjdn-vthysq gfhfkktktgbgtln-vthysq gfhfkktkjnjgn-vthysq hfp,hjc
n-vthysq hjnfnjhn-vthysq cbvgktrcn-vthysq cgbyjhn-vthysq njhn-vthysq wbrk
n-vthysq wbrkjbln-vtcnyfz jgthfwbzn-vtcnyfz aeyrwbzn-vtcnyjt jnyjitybtn-vtcnyjt nj;ltcndj
n-vtcnysq ghtlbrfnn-vtcnysq aeyrnjhn-vjlekmyfz bp,snjxyjcnmn-vjg-ghb,jhn-vjg-cnhernehf
n-yfz ufhvjybrfn-j,kfcnmn-j,jkjxtxyjt jlyjvjljdjt djkjryjN-j,hfpyfz jgjhfN-j,hfpyfz athvf
N-jrcblysq rhfcbntkmN-jndjlysqn-gfhfvtnhbxtcrfz dfhbfwbzn-gtnktdfz lbfuhfvvfn-gktrc
n-gktxbq wbhrekznjhN-gjpbwbjyyfz bvgekmcyj-rjljdfz vjlekzwbzN-gjpbwbjyyfz afpjdfz vfybgekzwbzN-gjpbwbjyyjt htuekbhjdfybtN-gjpbwbjyyjt eghfdktybt
N-gjpbwbjyysq gthtrk.xfntkmn-gjpbwbjyysq cbuyfkn-gjkjcysq uhfabxtcrbq 'rdfkfqpthN-gjk.cybrn-gjk.cybr
n-gjk.cysq dsrk.xfntkmN-gjk.cysq gthtrk.xfntkmn-gjhnysq gjdnjhbntkmn-gjhnjdsq eghfdkztvsq rjvvenfnjhn-gjhnjdsq [f,
n-ghjdjlyfz f,jytyncrfz kbybzn-ghjdjlyjq ablthn-ghjdjlysq rk.xn-ghjdjlysq jghtltkbntkm kbybbn-ghjdjlysq 'ktrnhjyysq rk.x
n-ghj;trnjhysq rbytcrjgn-ghjgbkfwtnfn fwtnfn yfnhbzN-ghj[jlyjq rjvgbkznjhN-hfphzlyfz rjljdfz uheggfn-hfphzlyfz rjljdfz uheggf
N-hfphzlyfz vfibyfn-hfphzlyfz vbrhj'dvn-hfphzlyfz gjcktljdfntkmyjcnmn-hfphzlyfz wbahjdfz bylbrfwbzN-hfphzlyfz ibyf
N-hfphzlyjt gjktN-hfphzlyjt ckjdjN-hfphzlyjt xbckjn-hfphzlyjt xbckjN-hfphzlyst ldjbxyst lfyyst
N-hfphzlysqN-hfphzlysq ,fqnN-hfphzlysq ds[jlN-hfphzlysq ldjbxysq rjlN-hfphzlysq ldjbxysq cxtnxbr
N-hfphzlysq pyfrn-hfphzlysq bylbrfnjhN-hfphzlysq rfyfkN-hfphzlysq rjlN-hfphzlysq rhbcnfkk
N-hfphzlysq gjhnn-hfphzlysq htubcnhn-hfphzlysq cldbujdsq htubcnhN-hfphzlysq cevvfnjhn-hfphzlysq nhbuuthysq htubcnh
n-hfphzlysq wbahjdjq bylbrfnjhN-hfphzlysq wbahjdjq ghb,jhN-hzlyfz rdflhfnyfz vfnhbwfn-hzlyfz rkfdbfnehfn-cdzpyfz j,kfcnm
n-cdzpyjt ghjcnhfycndjn-cdzpysqn-cdzpysq uhfaN-ctuvtynyfz wbahfN-ctuvtynysq pyfr
N-ctuvtynysq bylbrfnjhN-ctrnjhysq bpj[hjyysq wbrkjnhjyn-cbuyfkmyfz lav-cbcntvfn-cbuyfkmyfz bp,bhfntkmyjcnmn-cbuyfkmyfz vxv-cbcntvf
n-cbvdjkmysq lbcgktqN-cbvdjkmysq bylbrfnjhn-cbvdjkmysq bylbrfnjhn-crjhjcnyjt 'geN-ckjqyfz gkfnf
n-ckjqyfz ctnmn-ckjqyfz ctnm cdzpbN-cjkbnjyyjt htitybtn-cnfdjxysq nfhban-cnjk,wjdfz vfnhbwf
n-cnjhjyytt fkut,hfbxtcrjt cjjndtncndbtn-cnjhjyybq gfhfkktktgbgtlN-cnjhjyybq hfpujdjhn-cnjhjyyzz cdzpmn-cnhjxysq jghtltkbntkm
n-cnegtyxfnfz ds,jhrfn-cnegtyxfnfz rjhj,rf gthtlfxn-cnegtyxfnsq vfhihenN-cnegtyxfnsq nfyltvysq utythfnjhn-cnegtyxfnsq nfhba
N-cekmabhjdfybtn-njxtxyfz fvgkbnelfn-njxtxyfz aeyrwbzn-njxtxyfz aeyrwbz uhbyfn-njxtxysq uhfa
n-njxtxysq rjhhtkznjhn-eujkmyfz fynbghbpvfn-eujkmyfz ,bgbhfvblfn-eujkmyfz gbhfvblfn-eujkmyfz ghbpvf
n-eujkmybrn-eujkmysq ghbpvjbln-eujkmysq nhfgtwj'lhN-epkjdfz dsxbckbntkmyfz vfibyfn-ehjdytdfz ghjuhfvvf
n-ehjdytdfz cby[hjybpfwbzN-ehjdytdfz cbcntvf ghthsdfybqN-ehjdytdsq rjln-ehjdytdsq rjlN-afpyfz cby[hjybpfwbz
N-afpyjt nfrnbhjdfybtn-afpysq dsghzvbntkmN-atybkyfanbkfvbyn-ajnjyyfz fyjln-ajnjyysq gtht[jl
n-[jljdfz buhfN-[hjvfnbxtcrbq uhfan-[hjvfnbxtcrbq uhfan-wdtnyfz gtxfnmn-wdtnyjt wdtnjltktybt
n-xfcnbxyfz fvgkbnelfn-xfcnbxyfz lbyfvbrfn-xfcnbxyfz htfrwbzn-xfcnbxyj-ytghbdjlbvfz lbfuhfvvfn-xfcnbxyj-ghbdjlbvfz lbfuhfvvf
n-xfcnbxyjt ghjcnhfycndjn-xfcnbxyjt hfcctzybtn-xfcnbxyjt cj,snbtn-xfcnbxysq rjhhtkznjhn-xtndthjxysq rf,tkm
n-xktyyfz gjcktljdfntkmyjcnmn-xktyysqN-ibyyfz vfubcnhfkmN-sq rjhtym ehfdytybzn-'ktrnhjlysq hfphzlybr
n-'ktvtynyfz bvgekmcyj-rjljdfz vjlekzwbzN-'ktvtynyfz vfnhbwfN-'ktvtynysq rjln-'ktvtynysq rjln-z ufhvjybrf
n-z ujvjnjgbxtcrfz uheggfN+1-flhtcyfz rjvfylfNANa-rfnbjybhjdfybtNC-rktnrf
NENHNK-rktnrfNP-gjkysqNP-nhelysq
NS-rktnrfO-j,hfpysq cthltxybrOLE-rkbtynOLE-rjyntqythOLE-cthdth
p - n-gtht[jlp- vjg-cnhernehfp-i-n lbjlp-i-n-o-'ktvtynp-i-n-lbjl
p-i-n-gtht[jlp-i-n-cnhernehfp-i-n-ajnjlbjlP-M-cbcntvfp-n lbjl
p-n-p-nhfypbcnjhp-N-utnthjgtht[jlp-n-gtht[jlp-P-utnthjgtht[jlp-flbxtcrfz uheggf
p-flbxtcrfz tlbybwfp-flbxtcrfz bynthgjkzwbzp-flbxtcrfz rjujvjkjubzp-flbxtcrfz vtnhbrfp-flbxtcrfz yjhvf
p-flbxtcrfz hfdyjvthyjcnmp-flbxtcrfz njgjkjubzp-flbxtcrfz njxrf gjkzp-flbxtcrfz aeyrwbzp-flbxtcrfz 'rdbdfktynyjcnm
p-flbxtcrb gjkyjt rjkmwjp-flbxtcrb c[jlzobqczp-flbxtcrb 'rdbdfktynyfz ajhvfp-flbxtcrb 'rdbdfktynysqp-flbxtcrbq fyfkbp
p-flbxtcrbq fyfkjup-flbxtcrbq rdflhfnp-flbxtcrbq rj'aabwbtynp-flbxtcrbq vjlekmp-flbxtcrbq cjktyjbl
p-flbxtcrbq wbrkp-flbxtcrjt j,j,otybtp-flbxtcrjt gjktp-flbxtcrjt gjgjkytybtp-flbxtcrjt ghtlcnfdktybt
p-flbxtcrjt hfpkj;tybtp-flbxtcrjt hfccnjzybtp-flbxtcrjt wtkjt xbckjp-flbxtcrjt xbckjp-djkyjdjt hfcctzybt
p-djkyjdjq vtpjyp-ltkbvfz uheggfp-pfdbcbvjt xbckjP-rjlbhjdfybtp-vthyfz uheggf
p-vthyfz rktnrfp-vthyfz j,kfcnmp-vthysq rj'aabwbtyn rhextybzp-j,kfcnmP-ghtj,hfpjdfybt
P-htqnbyuP-cfqnp-cdzpysq ckjqp-cbcntvfp-c[tvf pfvtotybz
P-exfcnjrP-athvtynP-wtkk.kjpfPASCAL-ghjuhfvvfpH-vtnh
pH-htuekbhetvfz bvveyjkbgjcjvfpH-crfythpH-cnfnysq cgjcj,PID -htuekznjhPID-djpltqcndbt
pin-j,kfcnmPR-athvtynproxy-cthdthq-flbxtcrfz lhj,mQ-lbcr
q-pyfxysqq-bxysqq-yfhysqQ-abkmnhq-aeyrwbz
r-flbxtcrjt ghtj,hfpjdfybtr-pyfxtybtR-bynthatqcr-rhfnyfz vjltkmr-venfyn
R-jgthfwbzr-jn,jhR-gtnkzR-exfcnjrR-afrnjh
R-ajhvfr-[hjvfnbxtcrbq uhfaRC-utythfnjhRD-cbcntvfRS-nhbuuth
RSA-rjlbhjdfybtRST-nhbuuthRTF-afqkrv-j,jkjxrfrv-cgkfd
S-fltyjpbk-L-vtnbjybyltrfh,jrcbkfpfS-fynbutyS-djkyfs-djkyjdjt hfcctzybtS-djkyjdjq ,fhbjy
s-djkyjdjq vtpjyS-ljvtyS-vfnhbwfs-j,kfcnmS-j,hfpyfz rhbdfz
S-j,hfpyfz gfpe[fS-j,hfpyfz crhenrfS-j,hfpyfz cnhtkfS-j,hfpyfz nhe,fS-j,hfpyfz ik.g,fkrf
S-j,hfpyjt lsikjS-j,hfpyjt bcrf;tybtS-j,hfpyjt rjktyjS-j,hfpyjt rjktyj nhe,jghjdjlfS-j,hfpyjt rjktyj nhe,s
S-j,hfpyjq ajhvsS-j,hfpysqs-j,hfpysqS-j,hfpysq ldecnjhjyybq rk.xS-ajhvf
S-aeyrwbzSF-afrnjhSMI-kjrecSOS-htgfhfwbzSOS-cbcntvf
STR-gjcktljdfntkmyjcnmT-fvgkbabrfnjht-lbfuyjcnbhetvjcnmT-rktnrf-rjynhfceghtccjhT-rktnjxyfz ub,hbljvf
T-rktnjxyfz j,kfcnmT-rktnjxyjt fynbntkjT-rktnjxysq fynbutyT-rktnjxysq fynbutyysq atyjnbgT-rktnjxysq ub,hbl
T-rktnjxysq lbaathtywbhjdjxysq fynbutyT-rktnjxysq kbvajrbyT-rktnjxysq vfhrthT-rktnjxysq ntytdjq atyjnbgT-rktnjxysq atyjnbg
T-kbvajrbyT-kbvajwbnT-kbvajwbn-lbk'qthT-j,hfpyfz ujkjdrfT-j,hfpyfz ldthyfz gtnkz
T-j,hfpyfz herjznrfT-j,hfpysq kf,bhbynT-j,hfpysq nhtrT-ghtj,hfpjdfybtT-ckjq
T-athvtynT-[tkgthysq afrnjhT-xtnyst ,frnthbjafubT-xtnysqtemplate-rkfcc
the Web dt,U-rjvgjytynfU-j,hfpyfz byntycbdyjcnm jnrfpjdU-j,hfpyfz rhbdfzU-j,hfpyfz crj,f
U-j,hfpyfz nhe,fU-j,hfpyfz nhe,rfU-j,hfpyjt rjktyjU-j,hfpyjt rjktyj nhe,jghjdjlfU-j,hfpyjt nhe,yjt rjktyj
U-j,hfpysqU-j,hfpysq ,jknU-j,hfpysq dfreevvtnhU-j,hfpysq dcgktcrU-j,hfpysq lbavfyjvtnh
U-j,hfpysq rhjyintqyU-j,hfpysq vfyjvtnhU-j,hfpysq jndfk ,ekmljpthfU-j,hfpysq cthltxybrU-j,hfpysq ijd
URL-vjybrthusing-lbhtrnbdfusing-j,]zdktybtV-T htkfrcfwbzV-V j,vty
V-ljvtyV-rjvgjytynfV-j,kfcnmV-j,hfpyfz fyntyyfV-j,hfpyfz dgflbyf
V-j,hfpyfz rfyfdrfV-j,hfpyfz kbrdfwbzV-j,hfpyfz kjyutnfV-j,hfpyfz vfy;tnfV-j,hfpyfz yfghfdkz.ofz
V-j,hfpyfz elfhyfz djkyfV-j,hfpyfz ibyfV-j,hfpyjt ujahbhjdfyyjt ht,hjV-j,hfpyjt lybotV-j,hfpyjt pdtyj wtgb
V-j,hfpyjt rjktyjV-j,hfpyjt hfcnhtcrbdfybtV-j,hfpyjt cjtlbytybtV-j,hfpyjt cjtlbytybt dcnsrV-j,hfpyjt [djcnjdjt jgthtybt
V-j,hfpyst pe,mzV-j,hfpyst jndthcnbzV-j,hfpysqV-j,hfpysq ,kjrV-j,hfpysq dshtp
V-j,hfpysq dscnegV-j,hfpysq ldbufntkmV-j,hfpysq pf;bvV-j,hfpysq pe,V-j,hfpysq yflhtp
V-j,hfpysq yfcjcV-j,hfpysq gfpV-j,hfpysq gthtkjvV-j,hfpysq gthtvtyysq rjyltycfnjhV-j,hfpysq ghb[dfn
V-j,hfpysq cnsrjdjq ijdV-j,hfpysq njgkbdysq yfcjcV-j,hfpysq nhtrV-j,hfpysq ijdV-j,hfpysq 'rdbdfktyn ctnb
V-ghjbpdtltybtV-ctuvtynV-cnhernehfVH-ljvtyVH-j,kfcnm
VJ-rjvghtccbzVL-ljvtyVL-j,kfcnmW-j,hfpyjt rjkmwjWindows-ghbkj;tybt
x-dscjnfx-tlbybwfX-pjyfX-rjvgm.nthx-rjjhlbyfnf
X-vjltvX-j,hfpyjt rhskjX-j,hfpyst yjubX-j,hfpysq cdfhyjq ijdX-htubcnh
x-chtp rhbcnfkkf KDPX-nthvbyfkX-[hjvjcjvyfz vbjgfnbzXid-vsimY-rjvgjytynf
y-rjjhlbyfnfY-vjltvY-j,hfpyfz rfneirfY-j,hfpyfz veanfY-j,hfpyfz ghjeibyf
Y-j,hfpyfz c[tvfY-j,hfpysq jndtndbntkmY-j,hfpysq nhjqybrY-j,hfpysq [hzoY-j,hfpysq xtnsht[gjk.cybr
Y-hfpdtndbntkmY-htubcnhY-[hjvjcjvfZ-,eathZ-ljhj;rf
z-rjjhlbyfnfZ-vfuybnjvtnhZ-vjltvZ-j,hfpyfz ntyjnjvbzZ-j,hfpyfz igeynjdfz cdfz
Z-j,hfpyjt ;tktpjZ-j,hfpyjt elkbytybt ce[j;bkbzZ-j,hfpysq ghjabkmZ-gbyxz-ghtj,hfpjdfybt
z-ghtj,hfpjdfntkmZ-hfcghtltktybtz-aeyrwbzzip-lbcrzip-lbcrjdjl
fff bvtyyjf nfr;tf-f
f-df-ubhuf-kzf-yfvjnrff-j,hfpyfz vfxnf
f-j,hfpyfz vfxnjdfz dsirff-j,hfpyfz jgjhff-j,hfpyfz hfvff-j,hfpysqf-j,hfpysq gtht[jl
f-ghjvt;enjxyfz cjtlbybntkmyfz kbybzf-cnflbzf-[kjhfrhbkjybnhbkf-xf.
f/uff.ffhjyffhjy ,ty-'kbzffhjybls
ffhjyjdffhjyjd xbyffhnf,f ltdznjtf,f-def
f,f;ehf,fpbxtcrbqf,fpbzf,fpbz-fcnfpbzf,fr
f,frff,frcbfkmysqf,frnthbfkmysqf,frnthbfkmysq gtkmdbjgthbnjybnf,frnthbfkmysq wbcnbn
f,fkfrcrfz brjyf ,j;btq vfnthb pyfvtybtf,fyljyf,fyljybhjdfybtf,fyljybhjdfyyfz pfzdrff,fyljybhjdfnm
f,fccbf,fwbkkzhysqf,,fy, f,,fn, cd.f,,fcblsf,,fn
f,,fnbcff,,fnjdcrbqf,,fncrbqf,,fncndjf,,fncndj hbdj
f,,jy akthbqcrbq, f,,fn, covx.f,,jn l;jhl;f,,htdbfnehff,,htdbfwbzf,djkmn
f,ufklshmf,ufhmf,utyhbf,ujvjnjgbxtcrfz uheggff,ujvjnjgbz
f,uhfn-ghtccf,l fkm-rflbh fkm-l;bkfybf,lfkff,lfkkf[ b,y fkm-f,,fcf,lfkkf[ ',y fkm-f,,fc
f,lfy gthcblcrbq b ctyyty gthcblcrbq, cdd. vxx.f,ltcnf,lbijf,ljvbyfkmyfz fyubyff,ljvbyfkmyfz fehf


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828


itqiz.com, ru.itqiz.com 2009-2022. C . Software Downloads and Reviews File Repository